Posts

Showing posts with the label Ofe akwụ

Nri ndị Igbo: Ofe akwụ

 MGBE anyị na-ekwu maka nri ndị Igbo o nwere ihe kpatara e ji ekwu ya. Ihe ọbụla a na-eri eri onye Igbo weta ya ọ kwado ya ma sie ya n’udi ọ ga-abụ na i rie ya ụbọchị ọzọ ọ gụọ gị.   Onye Igbo chọọ isi azụ ọ ga-akwadobe ya n’ụdị ọ ga-abụ na i risia ya o ju gị afọ.   Na nri ndị Igbo nke izu a, anyị ga-eleba anya n’otu e si esi ofe akwụ. Akwụ bụkwanụ n’ala anyị ka e si eweta ya. Mpaghara ala Igbo ọbụla na-esi ofe akwụ n’udi nke ha. Nke a bụkwa otu anyị si esi ofe akwụ ahụ, onye ọbụla riri ya ojiri ya mara gị.   Egbutu o isi akwụ, ibute ya, igbọsịa, ifesa ya mmiri, ikpuchie ya abalị abụọ ikpapụtachaa mkpụrụakwụ ahụ. I sachaa mkpụrụakwụ nke ị chọrọ iji sie ofe akwụ nke ọma, isinye ya n’ọkụ, o ghee ị sụọ mkpụrụakwụ n’ikwe.   I ga-eji nwayọọ ka akị dị n’akwụ ahụ ghara ịgbari. I sụchaa ya, I were mmiri dị ńarańara wee fọọ ya nwa oge ka o wee pụta  ọma, I wepụ avịrịvọ iche, I wepụ akị iche. Cheta na mgbe ị na-afọ ya mmiri ị ga-agbanye na ya bụ mmiri ị ga-eji sie ya, i were nyọ nwere obere oghe

Nri ndị Igbo: Ofe akwụ

MGBE anyị na-ekwu maka nri ndị Igbo o nwere ihe kpatara e jiekwu ya. Ihe ọbụla a na-eri eri onye Igbo weta ya ọ kwado ya ma sie ya n’udi ọga-abụ na i rie ya ụbọchị ọzọ ọ gụọ gị.   Onye Igbo chọọ isiazụ ọ ga-akwadobe ya n’ụdị ọ ga-abụ na i risia ya o ju gị afọ.   Na nri ndị Igbo nkeizu a, anyị ga-eleba anya n’otu e si esi ofe akwụ. Akwụ bụkwanụ n’ala anyị ka esi eweta ya. Mpaghara ala Igbo ọbụla na-esi ofe akwụ n’udi nke ha. Nke a bụkwaotu anyị si esi ofe akwụ ahụ, onye ọbụla riri ya ojiri ya mara gị.   Egbutu o isi akwụ,ibute ya, igbọsịa, ifesa ya mmiri, ikpuchie ya abalị abụọ ikpapụtachaa mkpụrụakwụahụ. I sachaa mkpụrụakwụ nke ị chọrọ iji sie ofe akwụ nke ọma, isinye ya n’ọkụ,o ghee ị sụọ mkpụrụakwụ n’ikwe.   I ga-eji nwayọọ kaakị dị n’akwụ ahụ ghara ịgbari. I sụchaa ya, I were mmiri dị ńarańara wee fọọya nwa oge ka o wee pụta  ọma, I wepụ avịrịvọiche, I wepụ akị iche. Cheta na mgbe ị na-afọ ya mmiri ị ga-agbanye na ya bụmmiri ị ga-eji sie ya, i were nyọ nwere obere oghere wee zaa ya